Kaupparetki osana opetussuunnitelmaa

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014 perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ja tätä ajatusta kaupparetki tukee. Kaupparetki antaa myös mahdollisuuden siirtää toiminta ulos luokasta lähiympäristöön sekä monipuolistaa oppimisen tapoja.

Kaupparetki sopii laaja-alaisiin osaamiskokonaisuuksiin (L1-L7)

- Kaupparetki haastaa oppilasta toimimaan uudenlaisessa ympäristössä ja havainnoimaan itse. Kaupparetken suunnittelu ryhmissä taas ohjaa oppilasta uuden keksimiseen, hän saa kannustusta ideoilleen ja aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa on mahdollista vahvistua.  (L1, ajattelu ja oppimaan oppiminen).

- Koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat toimimaan joustavasti eri ympäristöissä ja noudattamaan hyviä tapoja myös koulurakennuksen ulkopuolella. (L2, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu)

- Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiä omasta taloudesta huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Kaupparetki on mitä oivallisin paikka opettaa oppilaille kuluttajataitoja, sitä miten kaupassa toimitaan, miten rahaa käytetään, minkälaisia valintoja kaupassa tehdään? (L3, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot)

- Oppilaiden monilukutaito kehittyy kaupparetkellä. Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa ei muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. (L4, monilukutaito)

- Työelämään oppilas pääsee tutustumaan suoraan kaupassa: erilaisiin kaupan työtehtäviin ja kauppaan työpaikkana. Oppilaalle voi olla suuri yllätys se, kuinka paljon työtä ja moninaisia työtehtäviä kauppaan ja ruuan reittiin pellolta kaupan hyllyyn ja kuluttajalle liittyy. Oppilas pääsee siis kartuttamaan kaupparetkellä työelämätuntemustaan. (L6, työelämätaidot ja yrittäjyys)

- Viimeinen osaamiskokonaisuus sopii erityisesti pilottiryhmille, jotka suunnittelevat kaupparetkeä: Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. (L7, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen)

Kaupparetki voidaan kytkeä moniin eri oppiaineisiin

Äidinkieli: Oppilaat pääsevät kaupparetkellä kielellisesti monipuoliseen ja virikkeiseen ympäristöön. Erilaisia tekstejä löytyy niin hinnoista, kylteistä kuin itse tuotteistakin. Retkelle tarjotaan tehtäväpakissa kielellisiä harjoituksia.

Matematiikka: 3.-6. -vuosiluokkien matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostamisessa. Kaupparetki luo tähän oivalliset puitteet. Kaupasta löytyy lukuja erilaisista yhteyksistä ja niiden käyttöä voi hyödyntää kaupparetkeä suunniteltaessa.

Ympäristöoppi: Kaupparetki auttaa oppilasta hahmottamaan rakennettua lähiympäristöään ja toimimaan siinä turvallisesti, kestävästi ja kunnioittavasti. Kaupassa on mahdollisuus tutustua asioihin, jotka liittyvät vaikkapa kestävän kehityksen ulottuvuuksiin, erityisesti ekologiseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen.

Kaikki artikkelit aiheesta Retki kauppaan