Eläinten hyvinvointitukea maksetaan yhä useammalle tilalle

Eläinten hyvinvointituen suosio on kasvanut. Vuonna 2014 tukea maksettiin 4875 nautatilalle ja 715 sikatilalle. Tämä on noin 40 prosenttia kaikista nautatiloista ja miltei puolet sikatiloista. Vuonna 2012 eläinten hyvinvointituen määrää nostettiin. Tukiuudistuksen johdosta 1300 uutta tilaa sitoutui tukeen.

Tuella positiivisia vaikutusta laatuun ja talouteen

Erilaisilla maataloustuilla voidaan lisätä suomalaisen eläintuotannon kannattavuutta. Eläinten hyvinvointituki on yksi tällaisista. Se otettiin käyttöön vuonna 2008. Sitä voidaan myöntää sika- ja nautatiloille sellaisiin toimiin, jotka ylittävät eläinsuojelulainsäädännön vähimmäisvaatimukset.

Terve eläin säästää myös lääkityskuluissa.

Eläinten hyvinvointituen ideana on korvata viljelijöille sellaisia lisäkustannuksia ja tulonmenetyksiä, joita heille koituu eläinten hyvinvoinnin edistämisestä. Kun eläimet voivat hyvin, myös tuotteiden laatu kasvaa ja taloudellinen tulos paranee. Terve eläin säästää myös lääkityskuluissa.

Perus- ja lisäehdot

Kaikki eläinten hyvinvointitukea saavat sitoutuvat perusehtoihin. Niiden tarkoitus on edistää eläinten terveyttä ja perusturvallisuutta. Perusehtoja ovat esimerkiksi terveydenhuoltosopimuksen tekeminen, terveydenhuoltosuunnitelman päivittäminen vuosittain sekä tautisuojauksesta huolehtiminen. Tilalla on oltava myös varasuunnitelma poikkeustilanteita varten, jotta osataan toimia esimerkiksi tulipalon tai sähkökatkon sattuessa.

Perusehtojen lisäksi tilat voivat saada lisätukea noudattamalla lisäehtoja. Lisäehdoissa on kyse suoraan tuotanto-olosuhteisiin vaikuttamisesta. Lisäehtoja voi valita erilaisia. Niitä ovat muun muassa sairaskarsinat sekä jaloittelu- ja virikemahdollisuuksien lisääminen.

Tilasto: Eläinten hyvinvointitukea saavat tilat