Hyvää lautaselle

Luomutuotetuista raaka-aineista jalostetaan monipuolisia luomutuotteita. Samoin kuin tuotantoon liittyy luomusäädöksiä, myös luomutuotteiden valmistamista säädellään. Luomutuotteissa saa käyttää vain rajattua määrää lisäaineita ja esimerkiksi keinotekoisia väri-, aromi- tai makeutusaineita ei saa käyttää ollenkaan. Luomutuotteessa on maku jo luonnostaan.

Makuasioista ei käy kiisteleminen, joten laita lusikka soppaan ja maista itse!

Kaikkia luomutuotannon vaiheita valvotaan. Valvonnasta kertovat eri koodit sekä vapaaehtoiset merkit.

Ruokatieto, luomuvalvontaketju

Valvonta takaa luomun luotettavuuden

Luomutuotannon kansainvälinen kattojärjestö IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) on hyväksynyt maailmanlaajuiset puitesäännöt, joita sovelletaan eri alueiden tuotantoehdoissa. Euroopan Unionin alueella ja ETA-maissa noudatetaan vähimmäisvaatimuksena EU:n luonnonmukaisen maatalouden tuotantoehtoja, jotka on määritelty EU:n luomuasetuksessa. Sovittujen pelisääntöjen noudattamista valvotaan.

Valvontaketju takaa aidot luomutuotteet. Se mahdollistaa myös luomutuotteiden raaka-aineiden jäljitettävyyden.

Luomua valvotaan pellolta pakkaukseen asti

Jokaisen luomutuotteiden viljelijän, valmistajan, pakkaajan ja EU:n sisälle niitä tuovan toiminnanharjoittajan on kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

Kaikki ketjun toimijat sitoutuvat noudattamaan luomun tuotantoehtoja ja rekisteröityvät luomuvalvontaan. Ennen toiminnan aloittamista suoritetaan alkutarkastus ja sen jälkeen maatiloja ja luomuelintarvikkeita valmistavia, pakkaavia ja maahan tuovia sekä luomutuotteita kerääviä yrityksiä valvotaan vuosittaisin tarkastuskäynnein.

Luonnonmukaisen maataloustuotannon valvontaa ohjaa Elintarviketurvallisuus-virasto (Evira). Tuotantoehtojen käytännön valvonnasta vastaavat ELY-keskusten maaseutuosastot. Luomuelintarvikkeiden valmistusta valvoo Evira. Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa myös luomutuotteiden maahantuonnin valvonnasta yhteistyössä tulliviranomaisten kanssa sekä luomutuotteiden markkinoinnin valvonnasta. Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholituotteiden valvonnasta vastaa Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Ahvenanmaalla luomuvalvonta on Ahvenanmaan maakuntahallituksen vastuulla.

Pakatuissa luomutuotteissa on aina valvontaviranomaisen luomutunnukset. Suomessa tunnukset ovat:

  • Alkutuotteissa FI-A tai FI-EKO-A
  • Jalostetuissa elintarvikkeissa FI-B tai FI-EKO-B
  • Alkoholituotteissa FI-C tai FI-EKO-C
  • Ahvenanmaalla valvotuissa FI-D tai FI-EKO-D
  • EU:n luomuasetuksessa määrätään valvonnan suorittamisesta sekä nimetään erikseen sertifioidut organisaatiot, jotka voivat luomuvalvontaa suorittaa.
  • Vapaaehtoiset luomumerkit
  • Luomutuotteissa voi olla vapaaehtoisia luomumerkkejä. Merkkejä on useita, ja niiden väliset erot ovat jossain määrin vaikeaselkoisia. Erilaisista merkeistä huolimatta kaikki luomutuotteet täyttävät kuitenkin EU:n luomuasetuksen määrittelevät vaatimukset.

Valvonta takaa aidot, luotettavat luomutuotteet. Jokaiseen tuotanto- ja jalostusvaiheeseen kohdistava valvonta mahdollistaa myös luomutuotteiden jäljitettävyyden.

Tunnistamisen helpottamiseksi luomutuotteissa on erilaisia merkkejä

Pakatuissa luomutuotteissa on käytössä virallinen EU-logo eli Lehtimerkki (EY 271/2010). Merkki tuli pakolliseksi kaikkiin tuotteisiin vuoden 2012 heinäkuussa. Aiemmin käytössä EU-tasolla oli vapaaehtoinen tähkälogo.

Aurinkomerkki

Aurinkomerkki eli Luomu- valvottua tuotantoa -merkki on suomalaisen viranomaisen valvontamerkki, jonka omistaa maa- ja metsätalousministeriö. Merkkiä saa edelleen käyttää EU:n luomuasetuksen mukaisissa tuotteissa, joiden luonnonmukaisuutta valvoo suomalainen viranomainen. Suomen ulkopuolelta tuotu luomutuote voi saada Aurinkomerkin, kun merkinkäyttäjä kuuluu Suomen luomuvalvonnan piiriin.

Lehtimerkki

Lehtimerkki ja Aurinkomerkki takaavat, että merkityn elintarvikkeen maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95 % on tuotettu luonnonmukaisesti. Tuotteessa käytetyt maku-, aromi- ja väriaineet ovat luonnonmukaisia. Tämän lisäksi sallittujen lisäaineiden käyttö on hyvin rajoitettua.

Leppäkerttumerkki

Luomuliiton Leppäkerttumerkki osoittaa ensisijaisesti, että luomutuote on suomalaista alkuperää. Leppäkerttu -laatumerkin käyttöehdot koostuvat vähimmäisvaatimuksista, suosituksesta ja vapaaehtoista lisävaatimuksista. Vähimmäisvaatimuksia ovat Luomuliiton jäsenyys, tuotannon kuuluminen EU:n luomuasetuksen mukaiseen valvontaan, sekä erityisesti tuotantoa koskevat vaatimukset. Päävaatimuksena on tuotteen kotimaisuus, joka on alkutuotteissa 100 % ja jalosteissa 75 % pääraaka-aineen ollessa 100 % kotimaista.
 

Lisäksi luomutuotteissa voi olla myös muita luomumerkkejä kuten Demeter -merkki Biodynaamisen yhdistyksen tuotantoehtojen mukaisesti tuotetuissa tuotteissa.

Erilaisista merkeistä huolimatta kaikki luomutuotteet täyttävät EU:n luomuasetuksen vähimmäisvaatimukset.

Luomuvalvontaan liittyvää tietoa löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Ruokatieto_Marko Myllyaho_perusopetus