Yritykset ja yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa sitä, että yritys ottaa vastuulleen toimintansa aiheuttamat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja luonnonympäristöön toiminnassaan: toiminnan ja tuotteiden suunnittelussa, raaka-aineiden ja energian hankinnassa ja kulutuksessa, tuotteiden valmistuksessa, työtavoissa, kuljetuksissa, varastoinnissa, jätteiden käsittelyssä ja tuotteiden markkinoinnissa.

Yhteiskuntavastuun tulisi olla luonteva ja kokonaisvaltainen osa yrityksen toimintaa, ei pelkästään maininta yritystä koskevissa papereissa. Näin ollen yhteiskuntavastuu koskee koko yrityksen toimintaa, olipa osa tuotannosta kotimaassa ja osa ulkomailla.

Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuu

Yhteiskuntavastuu jakaantuu kolmeen kestävän kehityksen mukaiseen aihealueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen. Yhteiskuntavastuu tunnetaan myös termillä kestävä kehitys.

Taloudellinen vastuu sisältää luonnollisesti yrityksen kannattavuuden ja kilpailukyvyn sekä tehokkuuden. Yrityksen omistajilla on odotuksia yrityksen tekemästä tuloksesta ja osaltaan yritys vaikuttaa myös yhteiskunnalliseen hyvinvointiin taloudellisen menestyksen avulla. Positiivinen taloustilanne yleensä mahdollistaa sosiaalisen ja ekologisen vastuun kantamisen.

Sosiaalinen vastuu käsittää mm. henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtimisen, kuluttajansuojan sekä ihmisoikeudelliset asiat.

Ympäristövastuu tarkoittaa ilman, veden ja maaperän suojelun, ilmastomuutoksen torjunnan sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen. Yrityksen toiminnassa tulee säästää luonnonvaroja ja vastata tuotteen elinkaaresta. Tuotantomenetelmien ja -tekniikan kehittyessä teollisuuden ja energiantuotannon päästöt vesistöön, maaperään ja ilmaan ovat vähentyneet ratkaisevasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

Päästöjä ja jätteitä syntyy entistä vähemmän. Kehitystä ovat ohjanneet ympäristömääräysten kiristymisen rinnalla ympäristötietoisten asiakkaiden ja kuluttajien vaatimukset. Yritysten oma halu hoitaa ympäristöä on myös lisääntynyt. Ympäristöasioista on tulossa tärkeä kilpailutekijä; tuotteet menevät paremmin kaupaksi, mikäli valmistava yritys kantaa vastuuta myös ympäristöstä.

Ympäristöä säästävien tuotteiden ja tekniikoiden kysyntä kasvaa voimakkaasti ja sitä valmistava teollisuus on merkittävä työllistäjä tulevaisuudessa.

Laatustrategia

Kansallisen laatustrategian yhtenä tavoitteena on tukea ja vahvistaa elintarvikeketjun yhteiskuntavastuullista toimintaa.

Elintarviketalouden kansallinen laatustrategia on elintarviketalouden toimijoiden yhdessä laatima ohjelma, jossa kuvataan elintarviketalouden arvot, visio ja toiminta-ajatus sekä menettelytavat. Tähän toimintaan on sitoutunut koko elintarvikeketju, johon kuuluvat tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset, sekä elintarvikeketjua tukevista toimijoista, joita ovat viranomaiset, tutkimus, koulutus ja neuvonta sekä elinkeinoelämän järjestöt.