Laatutyö kaupassa

Elintarviketurvallisuus perustuu omavalvontaan. Viranomaiset tarkastavat omavalvonnan toteutumista elintarvikevalvonnan avulla.

Elintarvikevalvonta turvaa laadun

Elintarvikevalvonta palvelee kuluttajaa ja sen tehtävänä on turvata elintarvikkeiden asianmukainen laatu.

Valvonnan tavoitteena on ehkäistä elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja ja varmistaa myös kuluttajan oikeudet, mikäli hänellä on huomauttamista tuotteen laadusta. Kuluttaja saa näin valintojaan varten riittävästi ja totuudenmukaista tietoa. Valvonta estää myös harhaanjohtavien tietojen antamista. Valvontaviranomaiset myös opastavat kuluttajia elintarvikkeisiin liittyvissä kysymyksissä.

EU:ssa kaikkien jäsenvaltioiden elintarvikkeita kohdellaan samalla tavalla. EU:n alueella tuotetut tuotteet ovat valvonnassa samanveroisia kuin suomalaiset. Niitä ei tarkasteta Suomen rajalla vaan ne liikkuvat vapaasti maan rajojen yli ja valmistusmaan paikalliset viranomaiset vastaavat niistä. EU:n ulkopuolelta tulevia elintarvikkeita sen sijaan valvotaan ennen markkinoille pääsyä.

Viranomaiset valvovat joka kunnassa elintarvikkeiden valmistusta, kuljetusta, varastointia, vientiä, tuontia, myyntiä ja mainontaa. Käytännön elintarvikevalvonta tapahtuu pääasiassa kunnissa. Jokaisessa kunnassa on oma elintarvikevalvontansa. Elintarvikkeita valvovat terveys- tai muu lautakunta, eläinlääkäri, terveystarkastaja tai muu kunnallinen elintarvikevalvoja. Lääninhallitukset ohjaavat kuntien elintarvikevalvontaa ja välittävät tietoja paikallisviranomaisten ja keskushallinnon välillä.

Omavalvonta

Elintarviketurvallisuus ja hyvä laatu perustuvat yhä enemmän elintarvikeketjun eri osien omavalvontaan. Omavalvonnalla tarkoitetaan yritysten itsensä tekemää, järjestelmällistä ja jatkuvaa elintarvikkeisiin liittyvää valvontaa.

Omavalvonnassa tarkkaillaan raaka-aineiden ja tuotteiden laatua, kuumennus-, jäähdytys- ja säilytyslämpötiloja, myymälätilojen, työvälineiden ja koneiden puhtautta ja pakkaus- ja hintamerkintöjä. Omavalvonta koskee elintarviketeollisuutta, kauppaa, suurkeittiöitä, ravintoloita, maatilamatkailuyrityksiä, pitopalvelua jne. Yritys varmistaa omavalvonnalla, että sen varastoimat, valmistamat ja myymät elintarvikkeet ovat elintarvikesäädösten mukaisia.

Kaupan omavalvonta alkaa jo tavarantoimittajan ja myyntiin otettavien elintarvikkeiden valinnasta. Kauppa huolehtii myymiensä elintarvikkeiden osalta omavalvonnasta myös kuljetusvaiheessa, keskusvarastoissa ja terminaaleissa. Toimiva omavalvonta ehkäisee ongelmia.

Omavalvonnan periaatteet

Omavalvonnassa kauppa itse valvoo ja varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden sekä myyntiolosuhteiden asianmukaisuuden ja huolehtii vaaratekijöiden hallinnasta.Toiminnanharjoittajan velvollisuudesta harjoittaa omavalvontaa säädetään elintarvikelaissa, terveydensuojelulaissa ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta annetussa laissa eli hygienialaissa. Omavalvontaan tutustuminen, sen merkityksen ymmärtäminen ja omavalvonnan toteuttamiseen sitoutuminen ovat osa myymälähenkilökunnan perehdyttämistä.

Myymälän toimiva omavalvontajärjestelmä lisää kuluttajien luottamusta ja tyytyväisyyttä elintarvikkeiden ja palvelun laatuun, terveysriskit vähenevät, myymälähenkilökunnan työmotivaatio ja järjestelmällisyys lisääntyvät, elintarvikehävikki vähenee, toiminnan tuloksellisuus kasvaa sekä yhteistyötahojen ja valvontaviranomaisten luottamus paranee.

Omavalvonnan toteuttamista varten myymälän on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka on annettava tiedoksi paikalliselle viranomaiselle.

Omavalvontasuunnitelmaan sisältyy yhden ja useamman omavalvonnasta vastaavan henkilön nimeäminen varahenkilöineen. Omavalvontaan liittyviä asiakirjoja säilytetään vähintään yksi vuosi ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Omavalvontasuunnitelman toteuttamista valvovat elintarvikevalvontaviranomaiset.

Omavalvonnan toteuttamiseen liittyy olennaisesti toimenpiteiden kirjaaminen. Omavalvontasuunnitelmassa on mukana tarvittavat lomakkeet kirjauksia varten. Tällaisia kirjauksia voivat olla esimerkiksi kylmässä säilytettävien tuotteiden lämpötilamittaukset sekä siivouksen ja puhdistuksen aistinvarainen seuranta. Myös mahdolliset poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan aina.
 

Omavalvonnan toteuttaminen kaupassa

Omavalvonnan kriittiset pisteet käydään läpi tavaran vastaanotosta kassalle saakka. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden osalta kriittisiä työvaiheita ovat myyntikalusteiden täyttö, lämpötilojen valvonta ja mittaus, päiväysten valvonta, henkilökohtainen hygienia, laitteiden ja välineiden puhdistus.

Omavalvonnan seuranta- ja mittaustulokset kirjataan. Omavalvontasuunnitelmassa on myös ohjeet, miten toimitaan, jos elintarvikkeen laatu ei vastaa sovittua laatua, ja ketkä ovat valvonnan vastuuhenkilöt. Omavalvontakoulutuksessa painotetaan aina kunkin työntekijän käytännössä tarvitsemia tietoja ja taitoja. Näin työntekijöiden oppimismotivaatio pysyy korkeana ja oppi siirtyy tehokkaasti käytännön työhön.

Kuluttajavalitusten hoitaminen on osa omavalvontaa

Myös kuluttajavalitusten hoitaminen ja terveydelle vaarallisiksi todettujen tai pilaantuneiden elintarvikkeiden poistaminen markkinoilta ovat osa kaupan omavalvontajärjestelmää. Omavalvonta toimii yleensä hyvin, kun se on hyvin suunniteltu, ja työntekijät opastetaan sitä toteuttamaan.

Kunnissa ja kaupungeissa on elintarvikevalvonnasta vastaavia työntekijöitä, jotka tarkastavat ja hyväksyvät kaupan omavalvontasuunnitelman. He myös valvovat yritysten omavalvontaa. Elintarvikemyymälöiden omavalvontasuunnitelmien rungot tehdään yleensä keskitetysti kauppaketjuissa. Tarkemmat omavalvontasuunnitelmat ovat myymäläkohtaisia kirjallisia ohjeita omavalvonnan toteuttamisesta kyseisessä myymälässä.

Tuotemerkkien laadunvalvonta

Kauppaketjuilla on tietyillä tuotemerkeillä myytäviä tuotteita, joiden valvottu laatu kattaa koko tuotantoketjun maatilalta kaupan tiskin kautta kuluttajalle. Tuotemerkeillä on omat laadunvalvontaohjelmat. Niissä määritetään mittaukset, joita elintarvikkeista tehdään eri näytteenottokerroilla sekä vuosittain ja kerralla otettavien näytteiden määrät.

Tuotevalvontaan kuuluu aina pakkausmerkintöjen tarkastus, aistinvarainen arviointi ja elintarvikkeen punnitseminen. Aistinvaraisessa arvioinnissa arvioidaan ruoan makua, hajua, ulkonäköä ja rakennetta. Mikäli elintarvike on määräysten vastainen tai muuten laadultaan puutteellinen, sitä ei lasketa myyntiin.

Markkinavalvonta

Kunnissa toimivat elintarvikeviranomaiset eli terveystarkastajat ja elintarviketarkastajat täydentävät yritysten omavalvontaa tekemällä kunnissa markkinavalvontaa. He tarkastavat valmistuspaikkoja, varastoja, kauppoja ja suurkeittiöitä. Valvonnan yhteydessä voidaan ottaa näytteitä tarkempia tutkimuksia varten.

Kunnallisen valvonnan tehtäviin kuuluvat myös viallisten tuotteiden valmistuksen ja myynnin estäminen sekä elintarvikkeiden mainonnan tarkkailu.

Kuluttaja ja kunnallinen elintarvikevalvonta

Ostaessaan tuotetta asiakkaan kannattaa tutustua elintarvikkeen ominaisuuksiin tutkimalla päällysmerkintöja ja kysymällä henkilökunnalta tuotteen ominaisuuksista varsinkin, jos tuote on irtomyynnissä.

Mikäli asiakas kaikesta aktiivisuudestaan huolimatta saa kaupasta pilaantuneen elintarvikkeen, on syytä ensin kääntyä kaupan puoleen ja pyrkiä sopimaan asia kaupan kanssa.

Mikäli sopimusta tuotteen korvaamisesta ei jostain syystä synny, voi kuluttaja toimittaa valituksen aiheuttaneen tuotteen elintarvike- tai terveytarkastajalle. Toistuvista puutteista ja virheellisyyksistä pitää aina ilmoittaa valvoville viranomaisille. Valitusnäytteen tutkiminen on asiakkaalle maksutonta.