Eri maalajien viljavuus

Viljavuuteen vaikuttaa eri maalajien ominaisuudet.

Savi- ja humushiukkaset pidättävät ravinteita

Maalajin raekoko vaikuttaa maan kosteuteen ja ilmavuuteen. Maa pidättää vettä sitä enemmän, mitä pienempi on sen raekoko. Kosteuden lisääntyessä maan ilmavuus vähenee ja maan lämpeneminen hidastuu.

Maata kutsutaan hikeväksi, jos sen sisältämä vesi nousee helposti maan huokosia pitkin ylöspäin. Näin myös syvemmällä maassa olevaa vettä tulee juurten ulottuville. Etenkin hietamaat ovat hikeviä maita. Hikevä maa pidättää vettä kasvien juurten ulottuvilla.

Hienojakoiset maalajitteet savi, hiesu ja hieta sisältävät enemmän ravinteita kuin karkeajakoiset hiekka ja sora. Maaperän savi- ja humushiukkaset pystyvät sitomaan maaperässä olevia ravinteita. Näin ravinteet ovat kasvien käytettävissä, mutta samalla suojassa huuhtoutumiselta.

Savimaissa mururakenne

Savimaihin kehittyy helposti kestävä mururakenne. Routa toimii varsinkin savimaan tehokkaana murustajana. Kun maan pinta vuoroin jäätyy ja sulaa, kokkareet hajoavat. Kasvien juuret ja lierot ovat erinomaisia maan muokkaajia ja rakenteen parantajia.

Turpeen maatumisaste ratkaiseva

Eloperäiset maalajit sisältävät runsaasti kasvien jäänteistä syntynyttä ainesta. Yleensä multamaat ovat erinomaisia viljeltäviä. Turvemaiden viljavuus määräytyy turpeen koostumuksen ja maatumisasteen mukaan. Keskinkertaisesti maatuneet turpeet sopivat parhaiten viljelyyn. Lieju ja muta ovat helposti muokattavia. Kuivuessaan lieju ja muta halkeilevat, mikä vähentää niiden ojitustarvetta.

 

YHTEENVETO MAALAJIEN VILJAVUUDESTA

Moreenimaat

Viljelykelpoisuus Kosteus/ilmavuus Ravinteet
Yleensä kelpaamaton, hietamoreeni paras moreenimaista Kuiva, huono vedenpidätyskyky Vähän

Muut kivennäismaalajit

Maalaji Viljelykelpoisuus Kosteus/ilmavuus Ravinteet
Savimaat Hyvä Kohtalainen, halkeilu parantaa veden läpäisykykyä Runsas, paljon kaliumia ja kalsiumia
Hiesumaat Kohtalainen/huono Tiivis, huono vedenläpäisykyky Melko paljon
Hietamaat Hyvä Kostea, hikevä Melko paljon
Hiekkamaat Melko huono Kuiva, lämmin, kastelulla saadaan kosteutta Vähän
Soramaat Huono Kuiva Vähän

ELOPERÄISET MAALAJIT

Maalaji Viljelykelpoisuus Kosteus/ilmavuus Ravinteet
Turve Yleensä melko hyvä, mutta happamia ja kylmiä Kosteaa Paljon typpeä
Multamaat Erittäin hyvä Kosteaa Paljon
Lieju/järvimuta Kohtalainen Melko kosteaa, kuivuessaan halkeilee Melko paljon

Peltojen yleisimmät maalajit

Ruokatieto, peltojen maalajit

Suomen peltojen yleisin maalaji muokkauskerroksessa on hieta. Sitä esiintyy kaikkialla, mutta suhteellisesti eniten Pohjanmaalla. Savimaita esiintyy eniten Lounais- ja Etelä-Suomen pelloilla. Keski- ja Itä-Suomessa peltojen vallitsevana maalajina on yleisimmin hiesu tai hiekka. Turvemaita on yleisimmin Lapissa ja Kainuussa.