Maatila on yritys

Maatila toimii samojen periaatteiden mukaan kuin muutkin yritykset. Se ostaa raaka-aineita, tarvikkeita ja palveluita yrityksen ulkopuolelta, valmistaa niistä maatilalla uusia tuotteita ja myy niitä edelleen omille asiakkailleen.

Ruokatieto, maatilan kulut ja tulot

Maatila saa rahaa eli tuloa siitä, että asiakkaat maksavat ostamistaan tuotteista. Vastaavasti maatila joutuu maksamaan ostamistaan tarvikkeista ja palveluista. Näitä maksuja kutsutaan menoiksi. Maatilan tulojen ja menojen erotus jää viljelijäperheen palkaksi ja pesämunaksi yrityksen kehittämiseen.

Tilastotietoa maatalouden eri yritystoiminnoista voit lukea lisää Tietohaarukka-tilastojulkaisusta.

Mitä maatila tarvitsee?

Useimmat yritykset joutuvat ostamaan tai rakentamaan itselleen toimipaikan koneineen ja laitteineen. Näitä hankintoja kutsutaan investoinneiksi.

Maatilayrittäjän tärkeä investointi on pelto. Peltoa voi ostaa tai vuokrata toisilta maanomistajilta. Jos maatilalla kasvatetaan kotieläimiä, tarvitaan niiden suojaksi rakennuksia.

Maataloustöissä tarvitaan kalliita koneita. Harvemmin tarvittavia koneita (kuten kuvan leikkuupuimuri) voidaan hankkia yhdessä naapureiden kanssa, jolloin kustannuksia voidaan osittain pienentää. Myös puintipalvelua ja muuta koneurakointia voidaan ostaa maatilan ulkopuolelta.

Usein tarvitaan myös varastotilaa, jonne tuotteita ja erilaisia tarvikkeita varastoidaan odottamaan myyntiä tai käyttöä.

Ruokatieto, puinti, kuvaaja Antero Ohranen
Kuva: Viljasato korjataan leikkuupuimurilla.

Rehua, lannoitteita ja siemeniä kutsutaan tuotantopanoksiksi

Investointien lisäksi maatilalle hankitaan monenlaisia tarvikkeita, kuten siemeniä, lannoitteita ja rehuja. Niiden tarve, määrä ja laatu riippuvat siitä, mitä ja miten maatiloilla viljellään ja tuotetaan.

Esimerkiksi monet kotieläintilat kasvattavat lähes kaikki eläinten tarvitsemat rehut omalla tilalla, mutta toiset ostavat rehuja muilta maatiloilta tai valmiina seoksina maatalouskaupasta. Lihantuotantotilojen kannattavuus riippuu paljon eläinten hankinta- ja myyntihinnoista sekä rehun hinnan kaltaisista tuotantokuluista.

Maatilan asiakkaita ovat teollisuus, toiset maatilat ja yksityishenkilöt

Useimmat maatilat myyvät tuotteensa teollisuuden raaka-aineeksi. Tällaisilla tiloilla on vain yksi tai muutama asiakas. Maatila ja ruokayritys voivat sopia tuotteiden laadusta ja esimerkiksi eläinten olosuhteista, mitä kutsutaan sopimustuotannoksi. 

Asiakkaat noutavat yleensä tuotteet itse; esimerkiksi meijeri hakee maidon tankkiautolla maitohuoneesta ja viljan ostaja siemenet rekka-autolla maatilan varastoista. Tilat voivat myös myydä toisilleen tuotantopanoksia, kuten siemeniä ja rehuja.

Puutarha- ja perunatiloilla sekä monitoimitiloilla asiakkaita on usein paljon enemmän kuin kotieläin- ja viljatiloilla. Tuotteita voidaan myös jalostaa eli valmistaa pidemmälle ja pakata erillisiin pakkauksiin. Maatila voi myydä tuotteitaan yksityishenkilöille suoraan tilalta, mitä kutsutaan suoramyynniksi, tai erilaisilla markkinoilla ja verkkokaupassa.

Maatilayrittäjä on monitoimiammattilainen

Maatilayrittäjän työ on hyvin monipuolista. Hän johtaa yritystä: suunnittelee mitä, missä ja miten viljellään ja kasvatetaan sekä mitä ostetaan maatilan ulkopuolelta.

Suunnittelussa täytyy pohtia sekä tuotteiden myyntiä että maatilan mahdollisuuksia viljellä kasveja ja kasvattaa eläimiä. Tuotteiden myyntiin liittyviä seikkoja ovat asiakkaiden toiveet ja odotukset tuotteista ja niiden laadusta sekä eri tuotteista saatava hinta.

Talousasioiden ymmärtäminen ja huolellinen kirjanpito ovat tärkeä osa maatilan kannattavaa toimintaa. Lisäksi tarvitaan tuotannon biologisen perustan ja tuotantotekniikan tuntemusta. Luonnonvaroja tulee käyttää taloudellisesti, mutta ympäristöä kuormittamatta.

Työskentely maatilalla edellyttää vastuuta omasta yritystoiminnasta, työhyvinvoinnista, eläimistä ja ympäristöstä.

Maatilan mahdollisuuksiin vaikuttaa paljon se, missä tila sijaitsee. Eri alueiden luonnonolot ja peltomaan laatu ratkaisevat, mitkä viljelykasvit ylipäätänsä menestyvät tietyllä maatilalla.

Muita maatilan mahdollisuuksiin vaikuttavia asioita ovat maatilan koko, rakennukset, koneet ja laitteet sekä rahavarat, joiden avulla voidaan tehdä uusia investointeja. Maatilan toimintaan vaikuttavat paljon myös Suomen valtion ja Euroopan Unionin päätökset ja tuet.

 

 

ruokatieto, maatilayrittaja

Työntekijä ja kehittäjä

Perinteisesti maanviljelijä tekee viljelytyöt pelloilla ja usein myös metsässä sekä hoitaa kotieläimet. Maatilalla joudutaan usein korjaamaan koneita ja rakennuksia, joten maanviljelijälle on hyötyä kirvesmiehen ja koneenkorjaajan ammattitaidosta.

Tilojen koon kasvaessa maatiloilla käytetään kuitenkin entistä enemmän myös palkkatyövoimaa. Työtehtäviä on muuttanut myös tilojen entistä tarkempi erikoistuminen tiettyyn tuotantosuuntaan.

Maanviljelijän on oltava työssään oma-aloitteinen, kannettava työstään itse vastuu sekä vastattava päätöksenteosta. Maatilan toimintaa on koko ajan kehitettävä. Uuden oppiminen ja ajankohtaisten asioiden seuraaminen on osa maatilayrittäjän työtä.

Viljelijäperheellä voi olla muitakin tulonlähteitä

Maatila ei useinkaan ole enää maatilayrittäjäperheen ainoa tulonlähde, vaan sen ohella voidaan harjoittaa muuta elinkeinotoimintaa.

Kasvinviljelyn ja kotieläintenhoidon rinnalle on kehittynyt maatilamatkailua, koneurakointia, maatilarakentamista, metsänhoitoa, hevosten hoitoa, ratsastuksen opetusta, turkiseläinten hoitoa, maataloustuotteiden jatkojalostusta, huolto- ja palvelutoimintaa sekä monipuolista alihankintaa harjoittavia yrityksiä.

Maatilayrittäjät voivat myös työskennellä toisella työnantajalla esimerkiksi virastoissa tai lomittajana. Maatalouslomittaja on kunnan palkkaama työntekijä, joka hoitaa maatilaa sillä välin kun maatalousyrittäjä itse on sairaus- tai vuosilomalla.

Valokuva: Puimuri, Ruokatieto/Antaro Ohranen

Lomittaja

on kunnan palkkaama työntekijä, joka hoitaa maatilaa sillä välin kun maatalousyrittäjä on sairaus- tai vuosilomalla.