Lannoitus

Lannoituksen tarkoituksena on lisätä maahan kasvin tarvitsemia ravinteita. Lannoitteiden määrään vaikuttaa se, mitä kasvia viljellään, miten suurta satoa odotetaan sekä se, miten paljon maassa on ravinteita valmiina. Erilaiset lannoitteet levitetään erilaisin konein.

Ruokatieto, lannoitus, kuvaaja Yrjö Tuunanen

Kuvassa levitetään lietteenä olevaa karjanlantaa. Se sijoitetaan vantaiden avulla nurmen sisään, lähelle kasvien juuria.

Viljavuustutkimus selvittää maan viljavuuden

Maan sisältämät ravinteet selvitetään viljavuustutkimuksella. Eri kohdista maata otetaan näytteitä. Ne lähetetään laboratorioon, jossa tutkitaan näytteiden maalaji, multavuus, happamuus (pH) ja niiden sisältämät ravinteet. Tutkimuksen perusteella lasketaan lannoitus- ja kalkitustarve sekä tarkennetaan ylläolevan taulukon suositusarvoja.

Viljavuustutkimus ei selvitä maan typpivaroja. Lannoitetypen tarpeeseen vaikuttuvat maalaji, maan eloperäisen aineksen määrä sekä maassa edellisenä vuonna kasvanut viljelykasvi. Esimerkiksi palkokasvit jättävät maahan runsaasti typpeä. Viljavuustutkimus uusitaan 4-5 vuoden välein.

Sijoituslannoitus

Suomessa useimpien peltokasvien viljelmät lannoitetaan kylvön yhteydessä sijoittamalla lannoiterakeet maan sisään, heti siementen alapuolelle. Näin lannoite on nopeasti siemenestä kehittyvien juurten saatavilla ja kasvin käytettävissä.

Monivuotisia kasveja lannoitetaan levittämällä lannoite pellon pintaan.

Maatilan omat lannoitteet

Teollisten lannoitteiden lisäksi käytetään maatilalla syntyviä eloperäisiä lannoitteita. Niistä tärkein on karjanlanta. Sitä varastoidaan ja levitetään pelloille joko sellaisenaan tai kompostoituna.

Eloperäiset lannoitteet sisältävät ravinteita eloperäisessä eli orgaanisessa muodossa. Ne tulevat kasvien käyttöön vasta, kun maan pieneliöt ovat hajottaneet aineksen sopivaan muotoon. Eloperäiset lannoitteet lisäävät näin maan mikrobitoimintaa.

Karjanlannan lisäksi muita eloperäisiä lannoitteita ovat kasvinjätteet, kuten oljet ja naatit tai erityinen viherlannoitus. Se tarkoittaa vihreän kasvuston kyntämistä maahan.

Erilaiset lannoitteet

Lannoitteina käytetään sekä teollisia lannoitteita että maatilalla syntyviä eloperäisiä lannoitteita. Pitkään karjanlanta oli eniten käytetty lannoite maatiloilla. Maidon ja lihan jälkeen se oli kolmanneksi tärkein eläimistä saatava tuote.

Teolliset lannoitteet

Ravinteet ovat teollisissa lannoitteissa yleensä helppoliukoisessa, epäorgaanisessa muodossa. Lannoite sisältää joko yhtä tai useampia ravinteita.

Teolliset lannoitteet ovat helppokäyttöisiä. Ne ovat yleensä rakeistettuja, joten niiden levittäminen sujuu helposti. Lannoitteet sisältävät pää- ja hivenravinteita, jotka ilmoitetaan alkuaineina lannoitesäkissä. Ravinteet eivät kuitenkaan ole puhtaina alkuaineina, vaan ne ovat liittyneinä muihin alkuaineisiin, kuten happeen ja vetyyn.