Utflykt till butiken som en del av läroplanen

Läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 har utarbetats utgående från en syn på lärande där eleven har en aktiv roll. Lärandet sker genom kommunikation med omgivningen och butiksutflykten stöder denna tanke. Butiksutflykten är också en möjlighet att föra ut undervisningen ur klassrummet till närmiljön och gör lärvanorna mer mångsidiga.

Butiksutflykten är även förenlig med delområdena inom mångsidig kompetens (K1–K7)

- Butiksutflykten utmanar eleven att agera i en ny miljö och göra egna observationer. Planering av butiksutflykten i pilotgrupper uppmuntrar eleverna att göra innovationer. Elevernas förmåga att agera stärks när de som medlemmar i skolgemenskapen får stöd och uppmuntran för sina idéer och initiativ.  (K1, förmåga att tänka och lära sig)

- Genom samarbete utanför skolan lär sig eleverna att fungera på ett smidigt sätt i olika miljöer och att iaktta goda vanor även utanför skolan. (K2, kulturell och kommunikativ kompetens)

- Eleverna ska få hjälp med att utveckla sina konsumentkunskaper samt sina förutsättningar att sköta och planera sin egen ekonomi. Eleverna ska handledas i att fungera som konsumenter. De ska också få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter och uppmuntras till en etisk användning och måttlighet. Eleverna uppmuntras till att dela med sig och vara sparsamma. Butiksutflykten är ett utmärkt tillfälle att lära eleverna konsumentkunskaper, hur man går tillväga i butiken, hur man använder pengar och vilka val man ska göra i butiken. (K3, vardagskompetens)

- Elevernas multilitteracitet utvecklas under butiksutflykten. Eleverna behöver ha kompetens i multilitteracitet för att kunna förstå och tolka världen omkring sig. Kompetens i multilitteracitet innebär att kunna söka, kombinera, omforma, producera, presentera och kritiskt granska information i olika former, i olika kontexter och med hjälp av olika verktyg. (K4, multilitteracitet)

- Eleverna får ta del av arbetslivet i butiken: olika arbetsuppgifter i butiken och butiken som arbetsplats. Det kan vara en stor överraskning för eleverna hur mycket arbete och hur många olika arbetsuppgifter som är förknippade med butiken och matens väg från jord till konsumenternas bord via butikshyllan. Eleverna kan utveckla sin kännedom om arbetslivet under butiksutflykten. (K6, arbetslivskompetens och entreprenörskap)

- Det sista delområdet inom mångsidig kompetens lämpar sig särskilt för pilotgrupper som planerar butiksutflykten: Skolan ska stärka varje elevs delaktighet. Eleverna ska delta i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av sina studier, det gemensamma skolarbetet och lärmiljön. (K7, förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid)

Butiksutflykten kan anknytas till många olika läroämnen

Modersmål: Under butiksutflykten befinner sig eleverna i en mångsidig och stimulerande miljö. Det finns olika slags texter, till exempel priser, skyltar och produktpåskrifter. Bland de färdiga uppgifterna för utflykten finns det språkliga övningar.

Matematik: I årskurserna 3–6 ska undervisningen i matematik erbjuda upplevelser med vilkas hjälp eleverna kan tillägna sig matematiska begrepp och strukturer. Butiksutflykten utgör ett utmärkt tillfälle för detta. I butiken finns det siffror i olika kontexter och vid planering av butiksutflykten kan läraren dra nytta av hur dessa kan användas.

Omgivningslära: Butiksutflykten hjälper eleverna att förstå den byggda närmiljön och att agera på ett säkert, hållbart och respektfullt sätt i den. I butiken har eleverna möjlighet att ta del av frågor som anknyter till exempelvis hållbar utveckling, särskilt den ekologiska och ekonomiska aspekten.

Kaikki artikkelit aiheesta Tips för planering av utflykten