Chaparral-valmiste myyntikieltoon

21.05.1999
Elintarvikevirasto on kieltänyt markkinoilla olleen Chaparral-nimisen
valmisteen myynnin. Valmisteessa on chaparral-nimisestä aavikkopensaasta
valmistettua jauhetta, jonka sisältämän nordihydroguaiaretiinihapon (NDGA)
on katsottu aiheuttavan maksavaurioita. Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa
on todettu chaparral-tuotteen aiheuttaneen maksamuutoksia ja -vaurioita. Myös
Suomessa on tänä keväänä vahvasti epäilty, että Chaparral-valmisteen käyttö on
aiheuttanut vakavan maksavaurion. Valmisteen turvallisuuteen liitettyjen
vahvojen epäilyjen vuoksi Elintarvikevirasto katsoo, että tuotetta on pidettävä
ihmisravinnoksi sopimattomana ja ettei sitä voida pitää terveydelle
vaarattomana.

Luontaistuotteilla ei ennakkotarkastusta

Koska luontaistuotteet ovat elintarvikkeita siinä kuin tavallinen ruokakin,
niiden markkinoilletulo ei edellytä viranomaisilta myyntilupaa. Tuotteet eivät
näin ollen käy läpi järjestelmällistä ennakkotarkastusta, jossa kaikkien
myyntiin tulevien tuotteiden koostumus, turvallisuus ja hyöty kuluttajalle
etukäteen arvioitaisiin ja varmistettaisiin. Luontaistuotteisiin kuuluvista
vitamiini- ja kivennäisainevalmisteista, ns. ravintoainevalmisteista, on
tehtävä ilmoitus Elintarvikevirastoon.
Näidenkään tuotteiden todellista koostumusta, kuten esimerkiksi
vitamiinipitoisuuksia, ei tässä menettelyssä tutkita. Elintarvikelain mukaan
elinkeinonharjoittaja vastaa siitä, että tuote on määräysten mukainen ja
käyttöohjeen mukaisena määränä ihmisen terveydelle vaaraton. Hänellä on oltava
tuotteistaan riittävät ja oikeat tiedot.
Ongelmallista luontaistuotteiden kohdalla on se, että markkinoille on viime
vuosina tullut runsaasti erityisesti amerikkalaisia ja aasialaisia rohdoksia,
joista meillä on hyvin vähän tietoa. Näiden tuotteiden vaikutuksista, sekä
hyödyllisistä että haitallisista, saadaan siis vasta käytön myötä kokemusta.
Jos todetaan, ettei tuote olekaan vaaraton,
päästään myyntiin puuttumaan vasta jälkikäteen.

Luontaistuotteiden koostumukselle asetetut vaatimukset

Luontaistuotteiden koostumukselle ei lainsäädännössä ole annettu muita
vaatimuksia kuin se, että valmisteiden on oltava käyttöohjeen mukaisena määränä
käytettynä ihmisen terveydelle vaarattomia ja että kuluttajaa ei saa johtaa
harhaan tuotteen markkinoinnissa. Koostumusta on rajoitettu siten, että
aminohappoja tai lääkkeiksi luokiteltuja aineita ja rohdoksia ei saa käyttää
valmistusaineina. Näitä aineita ovat esimerkiksi melatoniini, ubikinoni,
ginseng, neidonhiuspuu ja senna. Lisäksi vitamiinien ja kivennäisaineiden
määrille on luontaistuotteissa asetettu ala- ja ylärajat.
Luontaistuotteiden valmistusaineista ei ole olemassa mitään ennakkoon
hyväksyttyä, turvallisiksi katsottujen aineiden luetteloa, vaan
elinkeinonharjoittaja voi tuoda uuden tuotteen markkinoille katsoessaan, että
tuote on elintarvikkeeksi sopiva ja terveydelle vaaraton. Luontaistuotteiden
valmistusaineiden kohdalla käytäntö on siis täysin toinen kuin
elintarvikelisäaineiden kohdalla. Lisäaineinahan saadaan käyttää vain
hyväksyttyjä aineita. Ennen kuin lisäaine hyväksytään käyttöön, sen
turvallisuus ja käyttötarve arvioidaan tarkasti ja vain tietyillä
käyttötasoilla turvallisiksi osoittautuneet aineet hyväksytään käyttöön.
Niiden tulee lisäksi täyttää asetetut puhtausvaatimukset.

Luontaistuotteiden valvonta

Elintarvikevalvonta, siis myös luontaistuotteiden valvonta, on Suomessa
kunnallisten valvontaviranomaisten vastuulla. Maahantuotavia tuotteita valvoo
Tullilaboratorio. Valvontaa johtavana viranomaisena myös Elintarvikevirasto
kuitenkin osallistuu valvontaan teettämällä tarvittaessa omia tutkimuksiaan.
Virasto myös tekee koko maata kattavat
myyntikieltopäätökset.
Julkista keskustelusta on saattanut saada kuvan, että kaikki myynnissä
olevat tuotteet olisivat viranomaisten tutkimia. Valmisteiden
viranomaisvalvonta on kuitenkin luonteeltaan pistokoeluontoista ja markkinoilla
olevista noin 3000 tuotteesta on vuosittain tutkittu keskimäärin pari sataa
tuotetta. Tutkimukset ovat koskeneet etupäässä valmisteiden koostumusta,
pakkausmerkintöjä sekä mikrobiologista ja aistinvaraista laatua.
Elintarvikevalvontaviranomaiset eivät tee
luontaistuotteista kliinisiä turvallisuustutkimuksia.
Kuluttajan kannattaa siis pitää mielessä se, että valtaosa myynnissä
olevista luontaistuotteista - myyntikanavasta riippumatta - on sellaisia,
joiden koostumusta ja valmistusaineiden turvallisuutta viranomaiset eivät ole
ennakkoon tutkineet eivätkä arvioineet. Viranomaiset puuttuvat yksittäisten
tuotteiden myyntiin silloin, jos on aihetta epäillä, että tuote
on terveydelle haitallinen tai jos siitä annetut tiedot ja käyttöohjeet ovat
puutteellisia.